Privacy verklaring Maatzorg de Betuwe

Maatzorg de Betuwe is een thuiszorgorganisatie die naar de behoefte van haar cliënten professionele, cliëntgerichte, verantwoordelijke thuiszorg levert. Maatzorg de Betuwe levert hulp bij het huishouden.

Hulp bij het huishouden wordt verleend binnen de bepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld tijdens persoonlijk contact, via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Verwerken van persoonsgegevens

In onze dienstverlening worden persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en zakelijke relaties verwerkt.

Persoonsgegevens van cliënten:

Voor het leveren van hulp in het huishouden bij onze cliënten verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens in het cliëntdossier. Na beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst wordt de wettelijke bewaartermijn van het cliëntdossier in acht genomen, waarna vernietiging volgt.

Persoonsgegevens van medewerkers:

Van de medewerkers worden de volgende gegevens verwerkt: NAW-gegevens, geboortedatum en –plaats, geslacht, contactgegevens(e-mailadres/telefoonnummer), naam en functie van contactpersonen, kopie identiteitsbewijs, burgerservicenummer, pasfoto (bijv. voor personeelsdossier), salaris en andere gegevens voor de loonadministratie, huwelijkse staat, gegevens partner, bankrekeningnummer, verklaring omtrent gedrag, referenties en getuigschriften.

Deze gegevens zijn nodig voor het personeelsdossier, het verzuimdossier en de loonadministratie en worden tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan tot het einde van de wettelijke bewaartermijn bewaart.

Gegevens zakelijke relaties:

Met de gegevens van contactpersonen (naam, contactgegevens, functie) van onze zakelijke relaties zullen wij zorgvuldig omgaan. Ook de bedrijfsgegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Inschakelen van verwerkers

Voor sommige werkzaamheden binnen onze organisatie maken wij gebruik van diensten van derden of besteden wij dat uit. Bijvoorbeeld de salarisadministratie, Ict-beheer of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen omtrent het privacy beleid zullen naleven. Uiteraard zullen alleen derden ingeschakeld worden van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaartermijnen

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over het omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze cliënten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Rechten van cliënten en medewerkers

Cliënten en medewerkers hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Medewerkers hebben toegang tot hun eigen personeelsdossier. Verzoeken voor het verkrijgen van een kopie of om wijziging of verwijdering van gegevens kunnen bij de afdeling personeelszaken worden ingediend.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot

Wij verwachten met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is de heer P.W. Hak.

Maatzorg de Betuwe
Lingedijk 58
4002 XL  Tiel
0344-741018
info@maatzorgdebetuwe.nl